Wdrożenia

Wdrażanie zmian i etapy prowadzące do skutecznego wprowadzenia zespołów wielopokoleniowych w organizacji

 

Starzenie się społeczeństwa i zmniejszanie liczby pracowników wymaga nowego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi. W związku z tym, że spada liczba młodych wchodzących na rynek pracy, konieczne staje się zachęcanie osób starszych do pozostawania w firmie nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego. Starzenie się ludności występuje w całej UE, ale w Polsce proces ten jest szczególnie silny.

Podpowiadamy w jaki sposób zaplanować proces dojścia do „nowego”, jak zaprojektować system komunikacji, by zmiany trafiły na jak najbardziej podatny grunt, jak zaplanować i przeprowadzić zmianę, by zakończyła się ona faktycznym sukcesem, trwałym i możliwym do dalszego skalowania.

Doradzamy w jaki sposób przewidzieć ewentualne ryzyka, by móc ich uniknąć i co zrobić, kiedy mimo wszystko wystąpią.

 

W ramach wdrożenia zmian proponujemy pulę konkretnych działań:

 

AUDYT – diagnoza obecnej sytuacji i gotowość organizacji do faktycznej implementacji polityki wielopokoleniowości. Audyt przeprowadzamy wg naszej autorskiej metody Emotional Trace, którą badamy nie tylko obecność/gotowość przyjęcia idei 45+ w kluczowych obszarach funkcjonowania danej organizacji, ale też diagnozujemy emocje, jakie dziś wiążą się z tym właśnie obszarem w poszczególnych key points. Audyt najczęściej obejmuje takie obszary jak: misja, wizja, strategia, komunikacja, proces rekrutacji, przygotowanie nowych osób i standardy pracy menedżerskiej.

OPRACOWANIE KONCEPCJI I WDRAŻANIE ZMIAN – określenie celów i przebiegu projektu, który będzie stanowił oparcia dla rozwoju kompetencji kadr zarządzających/pracowników. Opracowując projekt zmian kultury organizacyjnej, kierujemy się logiką „zmiany idą z góry” – proponujemy/wypracowujemy wspólnie z najwyższą kadrą zarządzającą cele i logikę projektu, uwzględniając wniosku płynące z AUDYTU. Dbamy, by w misji, wizji i strategii firmy znalazły się kluczowe z punktu widzenia efektywności zmiany komunikaty, które będą stanowić dla ludzi pracujących w danej organizacji punkt odniesienia w sposobie traktowania idei 45+. Dbamy jednak również o to, by na komunikatach się nie zkończyło: opracowujemy strategię zaangażowania kluczowych managerów w proces zmiany, planujemy działania rozwojowe, wspieramy zespoły i managerów on-the-job

PROCESY I STANDARDY – tworzymy i opisujemy procesy i standardy (np. rekrutacji i wdrażania nowych osób, zarządzania zespołem wielopokoleniowym), tak by ludzie mogli bazować nie tylko na wiedzy wyniesionej ze szkoleń i – siłą rzeczy bardzo ogólnej komunikacji na poziomie misji, wizji, strategii – a na bardzo konkretnych rekomendacjach i standardach postepowania w określonych sytuacjach. Tworzone przez nas standardy często stają się później podstawą do opracowania ścieżek i programów szkoleń wewnętrznych, które zmianiają swój charakter z działań, dostarczających „pulę ogólnie przydatnych umiejętności” na rzecz uczenia bardzo konkretnych podejść i zachowań.

OTOCZENIE PRAWNE – we współpracy z naszym partnerem, kancelarią Brillaw, pomagamy stworzyć najbardziej przyjazne i wspierające otoczenie prawne, które będzie wspierać implementację idei 45+.

CSR i komunikacja – doradzamy, opracowujemy i wdrażamy strategię komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.